How to decode this

\u0907\u0902\u091c\u093f\u0928\u0940\u0905\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0915\u0930\u093f\u0905\u0930\u091a\u093e \u0926\u092c\u0926\u092c\u093e \u0906\u0924\u093e \u0926\u093f\u0935\u0938\u0947\u0902\u0926\u093f\u0935\u0938 \u0915\u092e\u0940 \u0939\u094b\u0924 \u0906\u0939\u0947. \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e\u0940 \u0905\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930\u0923\u093e\u0931\u094d\u092f\u093e \u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0930\u094d\u0925\u094d\u092f\u093e\u0902\u091a\u0940 \u0938\u0902\u0916\u094d\u092f\u093e\u0939\u0940 \u0918\u091f\u0942 \u0932\u093e\u0917\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947. \u0907\u0902\u091c\u093f\u0928\u0940\u0905\u0930\u093f\u0902\u0917 \u092a\u094d\u0930\u0935\u0947\u0936\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u0926\u0947\u0936\u092d\u0930\u093e\u0924 \u0918\u0947\u0923\u094d\u092f\u093e\u0924
Any one know what is this
I don’t know how to decode this on kodular.
Please help

That represents this text

इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील करिअरचा दबदबा आता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. परिणामी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही घटू लागली आहे. इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी देशभरात घेण्यात

How I decode this on kodular

What is your usage? It depends on how you intend to use it

This is a part of news api JSON file

That is called Unicode, every character has own code.

How I decode this on kodular
Block please

This topic might help you: