Read data of file api

Hi everybody

i have 1 api path with content

// 20220726130544

{
 "data": {
  "id": 16,
  "attributes": {
   "idt": "",
   "tieude": "Hệ Thống",
   "tomtatnd": "",
   "noidung": "<h2><img class=\"image_resized\" style=\"width:573px;\" src=\"https://cdn.discordapp.com/attachments/635742893134446595/635828742970671104/update.png\" alt=\"\"></h2>",
   "img_1172x564": null,
   "img_230x325": null,
   "createdAt": null,
   "updatedAt": "2022-05-30T05:08:03.490Z",
   "publishedAt": "2022-05-30T05:08:03.487Z",
   "Slug": "he-thong",
   "viewer": null
  }
 },
 "meta": {
  
 }
}

I want to display the listview of fields like
tieude, updatedAt

Please help me by block
thank you. I use CMS Strapi . API data

In this api, you ate having only one id. Will it return only one or showing only one for us?

Only one id mean

hi i have a lot of id keys

“data”: [
{
“id”: 16,
“attributes”: {
“idt”: “”,
“tieude”: “Hệ Thống”,
“tomtatnd”: “”,
“noidung”: “

<img class=“image_resized” style=“width:573px;” src=“https://cdn.discordapp.com/attachments/635742893134446595/635828742970671104/update.png” alt=”">

",
“img_1172x564”: null,
“img_230x325”: null,
“createdAt”: null,
“updatedAt”: “2022-05-30T05:08:03.490Z”,
“publishedAt”: “2022-05-30T05:08:03.487Z”,
“Slug”: “he-thong”,
“viewer”: null
}
},
{
“id”: 17,
“attributes”: {
“idt”: “”,
“tieude”: “Người Mới”,
“tomtatnd”: “”,
“noidung”: “

Phím tắt hữu ích

+ Để làm đầy những ô chứa potion một cách nhanh chóng , bạn nhấn luôn nút shift và chỉ con trỏ lên bình potion và bấm phím 1 2 3.

+ Để nhìn thấy tên những trang bị rớt xuống đất: nhấn phím A.

Những lệnh trong game

+ /:tên-người-muốn-nói tin-nhắn-muốn-gửi ( VD: muốn gửi tin nhắn cho người chơi có tên ABC với nội dung là hello thì bạn nhập cú pháp /:ABC hello)

+ /camera_wave_off : tắt hiệu ứng rung màn hình (rất hữu ích khi bạn là magician hay đứng gần magician)

+ //party tên-người-muốn-party ( lệnh này cho phép bạn party người chơi khác mà không cần bấm vào biểu tượng party phía dưới ô thông tin nhân vật, VD : //party GM)

Aging

(+1) đến (+3) tỷ lệ thành công là 100%.

(+4) đến (+6) có thể bị trừ 1 cấp độ age

(+7) đến (+8) có thể bị trừ 1 cấp độ age và mất luôn trang bị.

(+9) trở lên : tỷ lệ rất cao bị trừ cấp độ và mất luôn trang bị.

Chú ý : bạn nên sử dụng Aging stone hay copper ore từ age + 5 trở lên để tránh trường hợp  bị trừ cấp độ age hay mất trang bị.

”,
“img_1172x564”: null,
“img_230x325”: null,
“createdAt”: null,
“updatedAt”: “2022-05-30T05:08:11.897Z”,
“publishedAt”: “2022-05-30T05:08:11.894Z”,
“Slug”: “nguoi-moi”,
“viewer”: null
}
},
{
“id”: 18,
“attributes”: {
“idt”: “”,
“tieude”: “Siêu Thị”,
“tomtatnd”: “”,
“noidung”: “

<img class=“image_resized” style=“width:573px;” src=“https://cdn.discordapp.com/attachments/635742893134446595/635828742970671104/update.png”>

”,
“img_1172x564”: null,
“img_230x325”: null,
“createdAt”: null,
“updatedAt”: “2022-05-30T05:08:23.273Z”,
“publishedAt”: “2022-05-30T05:08:23.269Z”,
“Slug”: “sieu-thi”,
“viewer”: null
}
},

Using [Free] Json To Dictionary Extension

1 Like

I followed you, success !
here and my background data to keep growing.
Thank you very much.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.